پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 5 خرداد 1399
اساسنامه شهرداری ها

     به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

     ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب


          5.5.0.0
          گروه دورانV5.5.0.0