سه‌شنبه, 7 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۷:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
آگهی مزایده فروش زمین
آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر بستک نسبت به فروش 40 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه ستاد اقدام نموده ،جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 31-07644322330 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه واریز به حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی می باشد. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

ردیف

موقعیت

شماره قطعه

مساحت

قیمت پایه هر متر مربع ریال

1

تفکیکی عباسیه

51

200

5/200/000

2

تفکیکی عباسیه

52

200

5/200/000

3

تفکیکی عباسیه

53

200

5/200/000

4

تفکیکی عباسیه

54

200

5/200/000

5

تفکیکی عباسیه

80

300

5/200/000

6

تفکیکی عباسیه

90

300

5/000/000

7

تفکیکی عباسیه

91

300

5/000/000

8

تفکیکی عباسیه

96

300

5/000/000

9

تفکیکی عباسیه

122

240

5/000/000

10

تفکیکی عباسیه

123

240

5/000/000

11

تفکیکی عباسیه

139

240

4/800/000

12

تفکیکی عباسیه

140

240

4/800/000

13

تفکیکی عباسیه

148

240

4/800/000

14

تفکیکی عباسیه

149

240

4/800/000

15

تفکیکی عباسیه

153

240

4/800/000

16

تفکیکی عباسیه

172

240

4/800/000

17

تفکیکی عباسیه

173

240

4/800/000

18

تفکیکی عباسیه

187

240

5/100/000

19

تفکیکی عباسیه

194

240

5/100/000

20

تفکیکی عباسیه

195

240

5/100/000

21

تفکیکی عباسیه

198

240

5/100/000

22

تفکیکی عباسیه

214

240

5/100/000

23

تفکیکی عباسیه

104

300

5/000/000

24

تفکیکی عابدی

99

198

6/500/000

25

تفکیکی عابدی

100

200

6/500/000

26

تفکیکی عابدی

101

200

6/500/000

27

تفکیکی عابدی

102

200

6/500/000

28

تفکیکی عابدی

103

198

6/500/000

29

تفکیکی عابدی

105

200

6/500/000

30

تفکیکی عابدی

106

200

6/500/000

31

تفکیکی عابدی

110

195

6/800/000

32

تفکیکی عابدی

111

200

6/800/000

33

تفکیکی عابدی

112

200

6/800/000

34

تفکیکی عابدی

113

200

6/800/000

35

تفکیکی عابدی

114

198

6/800/000

36

تفکیکی عابدی

116

200

6/800/000

37

تفکیکی عابدی

117

200

6/800/000

38

تفکیکی حاجی نیا

51

281

6/300/000

39

تفکیکی حاجی نیا

60

339

6/300/000

40

تفکیکی حاجی نیا

67

325

6/300/000

 

شهرداری بستک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0