سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۵:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
آگهی مزایده فروش زمینهای شهرداری
شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر بستک نسبت به فروش 37 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه ستاد اقدام نموده ،جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 31-07644322330 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه واریز به حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی می باشد. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

برگرازی مزایده فروش زمینهای شهرداری بستک 
نوبت اول 98/11/19
نوبت دوم 98/11/26
مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاداز ساعت 98/11/19 ساعت 8 صبح تا پایان روز 98/11/26 ساعت 18 آخرین مهلت بارگذاری اطلاعات 98/12/6 ساعت 19 
روز کمیسیون 98/12/7
جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه فرمایید.
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0