چهارشنبه, 5 مهر 1402
  • ساعت : ۱۰:۵:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 
    /  3
آگهی مزایده فروش زمینهای شهرداری
شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر بستک نسبت به فروش 58قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه ستاد اقدام نموده ،جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 31-07644322330 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه واریز به حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی می باشد. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1401/11/19 ساعت 8 صبح تا پایان روز 1401/11/26  آخرین مهلت بارگذاری اطلاعات می باشد.
 مهلت پاسخ قیمت اسناد تا 1401/12/6  

جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه فرمایید.
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0